texts

Texts

We provide access to over 300 transcripts by Sangharakshita!

Next
Social network icons Connect with us on your favourite social network The FBA Podcast Stay Up-to-date via Email, and RSS feeds Stay up-to-date
download whole text as a pdf   Previous   

The FWBO Sevenfold Puja

You can also listen to this talk.

by Sangharakshita

... Rupam Sa Sunyata Ya Sunyata Tad Rupam Evam Eva Vedanasamjnasamskaravijnanam Iha Sariputra Sarvadharmah Sunyatalaksana Anutpanna Aniruddha Amala Avimala Anuna Aparipurnah Tasmac Chariputra Sunyatayam Na Rupam Na Vedana Na Samjna Na Samskarah Na Vijnanam Na Caksuhsrotraghranajihvakayamanamsi Na Rupasabdagandha Rasasprastavyadharmah Na Caksurdhatur Yavan Na Manovijnanadhatuh Navidya Navidyaksayo Yavan Na Jaramaranam Na Jaramaranaksayo Na Duhkhasamudayanirodhamarga Na Jnanam Na Praptir Napraptih Tasmac Chariputra Apraptitvad Bodhisattvasya Prajnaparamitam Asritya Viharaty Acittavaranah Cittavarananastitvad Atrasto Viparyasatikranto Nisthanirvanapraptah Tryadhvavyavasthitah Sarvabuddhah Prajnaparamitam Asrityanuttaram Samyaksambodhim Abhisambuddhah Tasmaj Jnatavyam Prajnaparamita Mahamantro Mahavidyamantro Nuttaramantro Samasamamantrah Sarvaduhkhaprasamanah Satyam Amithyatvat Prajnaparamitayam Ukto Mantrah Tadyatha Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha [End of Tape]

download whole text as a pdf   Previous   

Next

Previous

close