Tell a friend about this talk!

Share to Facebook Share to Twitter

other talks in this theme

Other talks from Oslo

Den Vestlige Buddhistordens Venners system for åndelig praksis: Del 1 Tilstedeværelse.

by Gunaketu (2009)

Den Vestlige Buddhistordens Venners system for åndelig praksis.

I dette første av fem foredrage introduserer Dharmachari Gunaketu det system for åndelig praksis som ligger til grunn for den Vestlige Buddhistordens Venner. Han gir først en kort oversikt over de elementene dette systemet består av: tilstedeværelse og meditasjon på pusten; positive emosjoner og meditasjon på kjærlig vennlighet; åndelig død og meditasjon på elementene; åndelig gjenfødelse og meditasjon på et ideal; praksis med og uten retning eller fokus. Deretter snakker han mer i dybden om tilstedeværelse, oppmerksomhet og integrering. Han gir også en kort oversikt over en meditasjonsmetode med fokus på pusten.

Gunaketu begynte å meditere i 1989 og ble ordinert inn i den Vestlige Buddhistorden i 1996. Han er den ansvarlige lærer ved Oslo Buddhistsenter.

Hvis du vil vite mer gå til www.oslobuddhistsenter.no

(Translation - the talk is in norwegian:

The Friends of the Western Buddhist Orders system of spiritual practice.

In this first of five lectures, Dharmachari Gunaketu introduces the system of spiritual practice which is the foundation of the Friends of the Western Buddhist Order. The introduction provides an overview over the elements: awareness and mindfulness of breathing; positive emotions and meditation on loving kindness; spiritual death and meditation on the elements; spiritual rebirth and meditation on an ideal; practice with and without a direction or focus. The rest of the lecture focuses on awareness, mindfulness and integration. He also provides a brief overview of a meditation practice that focuses on the breath.

Gunaketu started meditating in 1989, was ordained into the Western Buddhist Order in 1996. He is the main teacher at the Oslo Buddhistsenter.

If you want to know more go to www.oslobuddhistsenter.no